Va aflati aici:

Acte necesare in vederea acordarii venitului minim garantat (ajutor social)

Acte necesare in vederea acordarii venitului minim garantat (ajutor social)

1. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

2. O.U.G. nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
3. H.G. nr.1225/2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut în tara garantat în plata;
4. Ordinului Ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr.1474/2011;
5. O.U.G.nr.124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala, coroborate cu prevederile H.G. nr.57/2012 pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat aprobate prin H.G. nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin H.G.nr. 52/2011, si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin H.G.nr.38/2011;
6. H.G. nr.225/2012 pentru modificarea anexelor nr.1 si 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr.50/2011;
7. Legea nr.166/2012 privind aprobarea O.U.G. nr.124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala;
8. H.G. nr.1291/18.12.2012 pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin O.U.G.nr.124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala, coroborate cu prevederile H.G. nr.57/2012 pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416.2001 privind venitul minim garantat.

 

Nivelurile pentru VMG sunt urmatoarele:
Persoana singura = 0.25 x ISR = 125 lei 
Familia formata din 2 persoane = 0.45 x ISR = 225 lei 
Familia formata din 3 persoane = 0.63 x ISR = 315 lei 
Familia formata din 4 persoane = 0.78 x ISR = 390 lei 
Familia formata din 5 persoane = 0.93 x ISR = 465 lei 
Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se mareste cu 0.062 x ISR = 31 lei. 
Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta între nivelurile mentionate mai sus si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

 

Acte necesare depunerii ajutorului social
- Acte de identitate ale solicitantului si ale membrilor familiei (buletin/carte de identitate, certificat de nastere /casatorie/ deces, hotarâre judecatoreasca de divort, livret familie) - original si copie;
- Acte de venit (cupon pensie, plasament familial, îndemnizatie persoana cu handicap, adeverinta de salariu, declaratie de la notar cu privire la venituri);
- Adeverinta Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca LUNAR — persoana apta de munca este în cautarea unui loc de munca si nu a refuzat nejustificat un loc de munca/ curs de calificare);
- Adeverinta privind starea sanatatii (certificate medicale din care sa rezulte încadrarea în categoria peroanelor cu handicap accentuat sau grav sau în gradul I sau II de invaliditate );
- Adeverinta de elev/student (forma de învatamânt, tipul si cuantumul bursei);
- Cerere si declaratie privind veniturile (tipizate)
- Adeverinta privind veniturile realizate supuse impozitarii eliberata de Administratia Financiara
- Dosar cu sina
- Adeverinta Registru Agricol (Primarie)
Dovada privind componenta familiei se face cu urmatoarele acte, în copie:
- buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetatenilor români;
- documentul de identitate, pasaport sau, dupa caz, permis de sedere temporara, permis de sedere permanenta, cartea de rezidenta, cartea de rezidenta permanenta, eliberate de autoritatile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetatenilor straini sau apatrizi.
- certificatele de nastere ale copiilor;
- livretul de familie;
- certificatul de casatorie;
- hotarârea definitiva de încuviintare a adoptiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
- actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
- acte din care sa rezulte ca un membru al familiei urmeaza o forma de învatamânt ;
- acte din care sa rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întretinere;
- dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei.

Persoanele apte de munca ce nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati trebuie sa prezinte:
- adeverinta ca sunt în evidenta agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, pentru încadrare în munca, si nu au refuzat un loc de munca,
- adeverinta privind participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de aceste agentii.

Cererile pentru acordarea ajutorului social se solutioneaza în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrarii de catre persoanele din cadrul serviciului public de asistenta sociala sau, dupa caz, de persoanele desemnate prin dispozitie a primarului. Ca masura prealabila solutionarii cererii, primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau, dupa caz, la resedinta solicitantului ajutorului social, pentru a verifica situatia ce rezulta din datele înscrise în actele doveditoare.
Ancheta sociala se realizeaza de personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de persoanele cu atributii în domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului, în termen de 15 zile lucratoare de la data înregistrarii cererii. Daca solicitantul refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale se considera ca familia acestuia nu îndeplineste conditiile de acordare a ajutorului social.
Dreptul la ajutorul social se acorda începând cu luna urmatoare celei în care s-a înregistrat cererea.
Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta între nivelurile lunare al venitului minim garantat si venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fisa de calcul, de catre persoanele din cadrul serviciului public de asistenta sociala sau, cele desemnate prin dispozitie a primarului care completeaza fisa de calcul al ajutorului social pe baza datelor din cerere si din declaratia pe propria raspundere, din actele doveditoare depuse de solicitant, precum si a celor rezultate din ancheta sociala.

 

Daca sotii sunt despartiti în fapt, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure nu se iau în considerare veniturile celuilalt sot, daca se constata prin ancheta sociala ca:
- nu au domiciliu comun;
- nu se gospodaresc împreuna.

 

Cuantumul ajutorului social se majoreaza cu 15%, o singura data, daca un membru al familiei sau persoana singura beneficiara de ajutor social face dovada ca:
- lucreaza pe baza de contract individual de munca,
- are statut defunctionar public sau presteaza o activitate realizând venituri cu caracter salarial.
În ipoteza în care familia astfel cum e definita de lege, locuieste si se gospodareste împreuna cu alte familii sau persoane, veniturile acestora nu se iau în calcul la stabilirea venitului familiei, cu exceptia partii ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodarie. Daca aceasta suma nu se poate determina fiecare familie sau persoana singura va completa o declaratie pe propria raspundere pentru venitul rezultat din gospodarirea împreuna.

 

Dovada incapacitatii temporare de munca sau, dupa caz, a pierderii totale ori partiale a capacitatii de munca se face cu urmatoarele documente:
- decizia medicala emisa de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, pentru pensionarii de invaliditate;
- certificatul emis de comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap, pentru persoanele cu handicap;
- certificatul medical de constatare a capacitatii de munca, emis de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, pentru persoanele cu afectiuni cronice invalidante si care nu sunt asigurate în sistemul public de pensii.
- adeverinta medicala emisa de medicul de familie sau, dupa caz, de medicul specialist, pentru persoanele cu afectiuni e determina incapacitate temporara de munca.

Cuantumul ajutorului social se modifica în situatia în care venitul net lunar al familiei sau, dupa caz, al persoanei singure ori numarul membrilor familiei difera fata de cel avut initial în vedere la calculul ajutorului social.

Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia se suspenda pentru întreaga familie sau, dupa caz, pentru persoana singura, prin dispozitie scrisa a primarului, începând cu luna urmatoare celei în care s-au constatat urmatoarele situatii:
- daca nu prezinta lunar adeverinta eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, prevazuta la art. 11 alin. (4) 
- daca refuza nejustificat efectuarea actiunilor sau lucrarilor de interes local ;
- când se constata ca dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenta familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordarii au intervenit modificari ale acestora;
- daca nu depune, din 3 în 3 luni, declaratia însotita de o adeverinta eliberata de autoritatea competenta cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit.
- când agentia teritoriala constata, ca s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social 
- în situatia în care timp de 3 luni consecutive se înregistreaza mandate postale returnate pentru titularul ajutorului social 
- în situatia în care, în urma verificarilor efectuate se constata ca nu sunt respectate conditiile de acordare a dreptului la ajutorul social.

Reluarea platii ajutorului social se face prin decizie a directorului agentiei teritoriale, începând cu luna urmatoare celei în care s-au îndeplinit conditiile prevazute de lege.

 

Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia înceteaza începând cu luna urmatoare celei în care a fost constatata una dintre urmatoarele situatii:
-daca veniturile nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure depasesc nivelurile prevazute de lege;
- daca plata ajutorului social a fost suspendata si în termen de 3 luni de la data suspendarii platii nu au fost depuse documentele prevazute de lege si nu au fost efectuate actiunile sau lucrarile de interes local;
- daca în urma verificarii se constata ca beneficiarul nu mai îndeplineste conditiile prevazute de lege;
- daca pe parcursul acordarii dreptului la ajutor social, beneficiarii refuza sa furnizeze informatii cu privire la membrii familiei sau veniturile realizate.

Din aceeași categorie