Va aflati aici:

Documentele necesare emiterii autorizatiei de construire/desfiintare

Documentele necesare emiterii autorizatiei de construire/desfiintare

 1) Documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii elaborata in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pe langa cererea pentru emiterea autorizatiei de construire, inclusiv anexa - se utilizeaza formularul-model F.8 "CERERE pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare" obtinut de la emitent - va contine, in mod obligatoriu, urmatoarele documente:
a) certificatul de urbanism, in copie;
b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, in copie legalizata, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;
c) documentatia tehnica - D.T., in doua exemplare, dintre care un exemplar se arhiveaza la emitent si un exemplar vizat spre neschimbare se returneaza beneficiarului;
d) avizele, acordurile si punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii pentru protectia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, in copie;
e) studiile de specialitate, nota tehnica justificativa sau raportul de expertiza tehnica pentru lucrari de interventie la constructii existente, raportul de audit energetic, raportul de expertiza a sistemelor tehnice, certificatul de performanta energetica a cladirii, pentru lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice la cladiri si/sau pentru lucrari de renovare majora, precum si studiul privind posibilitatea montarii/utilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei, in cazurile prevazute de legislatia privind performanta energetica a cladirilor si in masura in care prin auditul energetic al cladirii se stabileste ca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, functional, economic si al mediului inconjurator, solicitate prin certificatul de urbanism, in conditiile legii, un exemplar.
(11) Renovarea majora mentionata la alin. (1) lit. e) are intelesul prevazut la art. 251 alin. (81) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Lege, documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare, elaborata in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate si aprobate, potrivit legii, are aceeasi structura cu documentatia pentru autorizatia de construire si este considerata completa daca, pe langa cererea pentru emiterea autorizatiei de desfiintare - inclusiv anexa - (se utilizeaza formularul-model F.8 "CERERE pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare" obtinut de la emitent), completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform documentatiei tehnice - D.T.A.D. cuprinde aceleasi documente mentionate la alin. (1), adaptate scopului, precum si certificatul de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (in copie).
(3) La depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se vor avea in vedere urmatoarele:
a) in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Lege, odata cu autorizatia de construire/desfiintare se solicita, de regula, si autorizarea organizarii executarii lucrarilor. In aceasta situatie, solicitantul are obligatia de a prezenta, pe langa documentatia tehnica - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de baza (D.T.A.C.), documentatia tehnica - D.T. pentru organizarea executarii lucrarilor (D.T.O.E.) - piese scrise si desenate -, intocmita in baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege, impreuna cu avizele specifice aferente (aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate si altele asemenea, dupa caz), in doua exemplare;
b) in situatia in care, prin certificatul de urbanism a fost solicitata elaborarea unor studii suplimentare, sintezele acestora se anexeaza documentatiei, inclusiv avizele/aprobarile obtinute pentru acestea (doua exemplare). La nevoie, solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor in intregul lor.

 

PROIECTE REALIZATE IN COMUNA VITOMIRESTI:

 

1. Construire locuinte sociale P+2E in Comuna Vitomiresti, Judetul Olt

2. Sistem de supraveghere video, extinderea sistemului wi-fi in spatiile publice si platforma de servicii digitale pentru Comuna Vitomiresti, Judetul Olt

3. Amplasare statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Comuna Vitomiresti, Judetul Olt

 

 

Inscrierea în audientă se face prin solicitare depusă prin personal la registratura, prin posta pe adresa primăriei comunei Vitomirești, județul Olt - str. Libertătii nr. 146 sau posta electronica pe adresa de e-mail: primaria@primariavitomiresti.ro

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:
LUNI: 8.00 - 16.00
MARȚI: 8.00 - 16.00
MIERCURI: 8.00 - 16.00
JOI: 8.00 - 18.00
VINERI: 8.00 - 16.00

PROGRAM DE AUDIENȚE:
MARȚI: 9.00 - 12.00 - PRIMAR
MIERCURI: 9.00 - 12.00 - SECRETAR
JOI: 9.00 - 12.00 - VICEPRIMAR
VINERI: 9.00 - 12.00 - responsabil ISU